Laatste Nieuws      Laatste update 15 december  2023

vliegtuig_1
vliegtuig_1

foto jaren '80 straaljagers over de dorpen in Marssum en Jelsum, Friesland


Nieuw geplaatste artikelen:

  • Defensie dringt verder aan op heropening vliegbasis de Peel: ‘Meer ruimte nodig om veiligheid te waarborgen’, artikel DMG, zie tabblad publicaties
  • Nieuwe notitie Reikwijdte en Detailniveau, zie hieronder 
  • Defensie versterkt heropening kazerne Budel en vliegbasis de peel;  meer straaljagers vanaf Eindhoven en oefeningen bij Oirschot, artikel Eindhovens Dagblad, zie tabblad publicaties

 


Let op !               Indienen nieuwe zienswijze noodzakelijk !           

Nieuwe notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Het proces om vliegbasis De Peel te heropenen is sinds september 2023 stilgelegd. Dat heeft te maken met een groter nationaal plan waarin het kabinet voor heel Nederland afweegt wat er aan ruimte nodig is. Voor bijvoorbeeld woningbouw, natuur en veiligheid. Provincies, gemeenten en Defensie willen de plannen voor De Peel nu in dit nationale plan meenemen. Dit plan is nu uitgewerkt.

In de notitie Reikwijdte en Detailniveau  (=NRD) laat Defensie zien welke ruimte zij nodig heeft in Nederland voor de Luchtmacht, de Landmacht, de Marine en de Koninklijke Marechaussee. U leest er welke locaties Defensie voor welke activiteiten gaat onderzoeken en ook welke alternatieve locaties in beeld zijn. Defensie gaat in onze regio drie ruimtebehoeftes onderzoeken die invloed kunnen hebben op onze leefomgeving. Ze staan beschreven in hoofdstuk 4 en bijlage 1 van de notitie. U kunt deze notitie hierboven alsook op de pagina doelstelling downloaden.

Samenvatting uit de notitie:

F-35

Eerder zocht Defensie extra ruimte voor de F-35 in de vorm van 1800 sorties (een start en een landing is een sortie). Dat kan door De Peel te heropenen. In deze notitie is er sprake van 2300 extra sorties (een sortie is een start én een landing) die Defensie extra nodig heeft in Nederland. Nu zijn er 5200 vergund, verdeeld over Volkel (2000), Leeuwarden (2700) en 500 over overige vliegvelden. Defensie wil dus naar 7500 sorties jaarlijks.
In eerdere plannen zou De Peel aan de lat kunnen staan voor 1800 sorties. Mocht in de nieuwe plannen De Peel als enige optie overblijft, dan kan die 1800 worden opgehoogd naar 2300.

Dirtstrip


In Nederland is geen dirtstrip (onverharde, smalle en korte landingsbaan) aanwezig. Tactische transportvliegtuigen van Defensie moeten in staat zijn te landen op dirtstrips. Defensie zoekt een vliegveld voor 24 vliegbewegingen gemiddeld per maand over een periode van 10 maanden. Dit aantal is gebaseerd op de totale behoefte van 625 vliegbewegingen. De te onderzoeken alternatieven zijn: MLT Deelen, Gilze-Rijen en De Peel

Helikopters

Defensie zoekt uitbreiding laagvlieggebieden voor helikopters. Onze regio is, samen met andere gebieden, in beeld als laagvlieggebied voor helikopters. De beoogde locatie ligt westelijk, aansluitend aan het huidige laagvlieggebied ten zuiden van Venray en richting Asten / Eindhoven.

Landbouwgrond in relatie tot natuur

Defensie wil aanspraak maken op landbouwgrond om hun uitbreidingen uit te voeren. Zij schrijft: "bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied, in het bijzonder daar waar agrarische bedrijven uit productie moeten worden genomen vanwege toekomstige Defensieactiviteiten. Daar waar Defensie (extra) ruimte/grond beslag doet, kunnen functies gecombineerd worden of compenserende natuur maatregelen genomen worden".

Stikstofonderzoek vliegbasis de Peel

Uit de eerste berekeningen volgt dat de stikstofdepositie op omliggende N2000 gebieden vanwege grond- en luchtgebonden gebruik bij reactivering afneemt ten opzichte van de referentiesituatie. De beoogde ontwikkelingen zijn daarmee op voorhand niet onmogelijk wat betreft stikstofdepositie. De volgende fase bestaat uit het verder detailleren en optimaliseren van de beoogde ontwikkelingen om hiermee de stikstof berekeningen verder te optimaliseren. Als daartoe wordt besloten zal daarna het op-stellen van een ontwerp-Luchthavenbesluit en een aanvraag Wet natuurbescherming aan de orde komen

Het voorliggende rapport over de stikstofberekening heeft nu geen status omdat de ruimtevraag voor de F 35 in het nationaal programma ruimte wordt ondergebracht. Door Defensie zal het rapport in het vervolgtraject als indicator worden gebruikt.

 Extra onderzoek F-35

Door gemeenten Gemert-Bakel, Venray, Maashorst, Leeuwarden (en hun achterban) zijn de lokale GGD’en Fryslân, Limburg-Noord en Brabant gevraagd om te adviseren over de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van militaire luchthavens die de F35 (mogelijk in de toekomst) huisvesten. De GGD’en adviseren vanuit wetenschappelijke inzichten rondom vliegverkeer in breedste zin en constateerden tegelijkertijd dat er relatief weinig gezondheidsinzichten zijn specifiek voor F35’s. Daarom zijn in dit document de mogelijkheden tot aanvullend gezondheidsonderzoek geformuleerd. Het RIVM (Ric van Poll) heeft de GGD’en hierin bijgestaan met advies.
De GGD’en hebben deze notitie gestuurd aan hun voorgenoemde gemeenten (ambtelijke contacten); zij kunnen dit advies gebruiken bij het vervolgtraject en/of contact met bevoegd gezag.


Klachtenanalyse vliegbasis Leeuwarden

In de aanloop naar een COVM-vergadering vliegbasis Leeuwarden van december 2021, heeft milieudefensie een selectie uit de klachtenrapportages van Vliegbasis Leeuwarden -van maart tot en met augustus 2021- gemaakt. Zij hebben steeds tien klachten uit elke maand genomen, dus in de bijlage 'selectie klachten' hieronder vindt u er zestig. Het geeft u een goed beeld van de overlast die bewoners daar van de   F-35 ervaren. U kunt de analyse, alsook de bijlage 'selectie klachten' hieronder inzien en/of downloaden.
Vraagtekens en aandachtspunten bij geplande proefvluchten F-35

Medio oktober zullen er in onze regio proefvluchten plaatsvinden met de F-35. Daarvoor worden begin oktober door Defensie een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hierover worden bewoners nog geïnformeerd. Een goede zaak. Toch is het volgens werkgroep Stop Vliegbasis de Peel van belang dat de gemeenten zich goed voorbereiden op de proefvluchten en zich daarbij niet alleen laten leiden door Defensie. U kunt hieronder het persbericht daarover downloaden/inzienNatuurverenigingen Noord Brabant, Limburg en Friesland, kiezen voor brede samenwerking

Vliegbasis Leeuwarden en Volkel zijn momenteel de enige twee operationele bases in Nederland voor gevechtsvliegtuigen. Leeuwarden voor de F-35 en Volkel voor de F-16 die vanaf eind juni dit jaar geleidelijk wordt vervangen door de F-35. De ‘geluidsruimte’ van beide bases is ‘vol’ of ‘nagenoeg vol’.  Een Luchthavenbesluit is in ieder geval nodig om de reactivering mogelijk te maken. Een natuurvergunning maakt deel uit van het luchthavenbesluit, met de nieuwe F 35 straaljagers, ook voor Vliegbasis Leeuwarden en Volkel.

Het is niet iedereen bekend, maar bij de verleende natuurvergunning voor Vliegbasis Leeuwarden zijn een aantal zaken over het hoofd gezien. Reden voor de natuurverenigingen uit Friesland om bezwaar te maken, in beroep te gaan en daarmee de werkelijke cijfers boven tafel te krijgen.

Voor Vliegbasis de Peel zal Defensie ook het proces naar een natuurvergunning moeten doorlopen. Reden voor Stop Vliegbasis de Peel om de direct betrokkenen uit Leeuwarden en de natuurverenigingen in Brabant en Limburg uit te nodigen om elkaar te informeren en kennis uit te wisselen.  U kunt hieronder het persbericht daarover downloaden /inzien

persbericht_3.pdf (321.16KB)
persbericht_3.pdf (321.16KB)


Aanbestedingsbrief aan de secretaris van defensie namens regiogemeenten

Vliegbasis De Peel in Vredepeel wordt als het aan de diverse gemeenten in de omgeving ligt, niet heropend voor Defensie. De gemeenten zijn bang voor een toename van geluidshinder en een stijging van uitstoot van stikstof. We zullen als werkgroep alles kritisch blijven volgen. De brief van de regiogemeenten kunt u hieronder downloaden/inzien


Documentaire omroep Fryslan

Deze documentaire geeft een duidelijk beeld van alle perikelen rond de F16 en de F35. Over wat geluid met mensen doet, wat het geluidsnetwerk oplevert, hoe mensen het geluid verschillend ervaren, over gezondheidsklachten en over hoe er wordt omgegaan met klachten. Klik daarvoor op de groene button onder de foto.

omroep Fryslan_1
omroep Fryslan_1
Wat het geluid van de F-35 met de mensen doetReactienota defensie 

De Reactienota naar aanleiding van de zienswijzen ingediend op de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage vliegbasis De Peel is na meer dan 2 jaar op maandag 13 december ontvangen.  Individuele indieners van zienswijzen krijgen de Reactienota de komende weken per mail of per post toegestuurd. In de persoonlijke brief of mail aan ieder van hen staat welk nummer in bijlage 2 van de Reactienota bij hun eigen zienswijze hoort. In de tweede kolom staat dan in welke paragraaf of paragrafen de reactie op hun zienswijze staat. U kunt de reactienota hieronder inzien/ of downloaden.
Geen zienswijze werkgroep op ontwerp voorkeursbeslissing luchtruim herziening 

Relevant voor de afweging om wel of geen zienswijze in te dienen is het ontwerp luchtruim herziening die Minister Van Nieuwenhuizen samen met staatssecretaris Visser op 13 januari 2021 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daaruit blijkt namelijk, dat het de bedoeling is het oostelijk en zuidoostelijk deel van het Nederlandse luchtruim, inclusief routestructuur en naderingspunten voor de diverse luchthavens opnieuw in te richten. Het bestaande zuidelijke militaire oefengebied TRA12 (regio Volkel, de Peel en Eindhoven) zou vervallen en de gebruiksfuncties ervan zouden naar het  noorden worden verplaatst. 

Het bestaande oostelijke militaire oefengebied TRA 14 en TRA 15 (regio voormalig vliegbasis Twente) zou moeten worden omgevormd tot een oefengebied van ongeveer 55 bij 55 kilometer op een nog te bepalen locatie. 


image001
image001
test kaart vliegtuigen
test kaart vliegtuigen


Uitbreiding van het bestaande militaire oefengebied in het noorden van Nederland waardoor een oefengebied in het zuidoostelijke deel kan komen te vervallen roept tegelijkertijd vraagtekens en verwachtingen op. Want wat betekent dit voor de plannen met vliegbasis de Peel?

Duidelijk is dat de meeste overlast die de Peel bij reactivering met zich meebrengt voor de omgeving zal blijven bestaan want oefenen in de directe omgeving van een basis (starten en landen, laagvliegen) moet volgens de nota mogelijk blijven. Het ontwerp luchtruim herziening geeft ons wel voldoende aanknopingspunten voor het proces straks en sterkt ons in onze eerder ingediende zienswijze tegen de voorgenomen reactivering van vliegbasis de Peel.

Belangrijk hiervoor is dat door verplaatsing van het zuidelijke militaire oefengebied naar het noorden en oosten, er minder vluchten met jachtvliegtuigen boven de zuidelijke provincies zouden plaatsvinden. Daarbij vraagt de werkgroep zich wel af of het oefenen in de directe omgeving van een basis (starten en landen, laagvliegen) bij activering van vliegbasis de Peel niet ten koste gaat van de veiligheid.  Gezien het aantal luchthavens in de buurt zal met de mogelijke uitbreiding van Vliegbasis De Peel en een toename van burgerluchtvaart, het vliegverkeer immers toenemen.

Gezien de opheffing van het zuidelijk militair oefengebied en daarvoor in de plaats komende civiel gebruik van deze ruimte is het onwaarschijnlijk dat het nog te bepalen oefengebied van 55x55 km in de omgeving van de regio Volkel, de Peel en Eindhoven zal worden gesitueerd.

Met het momenteel voorziene aantal F-35’s zouden er echter ook niet meer vluchten in Nederland plaatsvinden. Dat zou te maken hebben met de afname van het aantal jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Die vervangt, zo valt in het document te lezen, de komende jaren 68 F-16’s door 46 F-35’s. Het aantal jachtvlieguren neemt daardoor de komende jaren af met 10 tot 20%. Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel heeft op basis van dit gegeven zich al vanaf het begin afgevraagd waarom vliegbasis De Peel dan heropend zou moeten worden. De extra geluidsbelasting die de F-35 t.o.v. de F-16 op de omgeving heeft komt in het ontwerp overigens niet aan de orde.

En ten slotte en niet onbelangrijk stelt de nota dat het de voorkeur heeft om naderend en vertrekkend luchtverkeer zoveel mogelijk af te handelen rekening houdend met geluidsbelasting op de grond. In de nota staan gebieden naar prioriteit geordend van weinig tot maximaal te ontzien wat betreft geluidsbelasting en verstoring op de grond. Dit betekent dat naast natura 2000- gebieden ook stiltegebieden als de Stippelberg  worden ontzien.

Al met al is de nota ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruim herziening geen reden voor de werkgroep om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp.

Het verzet van de werkgroep tegen de voorgenomen reactivering van de Peel blijft en zal straks worden gevoerd in het proces en de procedures die tot het Luchthavenbesluit moeten leiden om de Peel te reactiveren. De kanttekening t.a.v. de extra geluidsbelasting en twijfel over de veiligheid in de nieuwe structuur zal daarin worden meegenomen.

De nota voorkeursbeslissing luchtruim herziening  kunt u hieronder downloaden/inzien

 Gemeente eindelijk overstag

De gemeente Venray is eindelijk zover om met de uitvoering van een extra onderzoek aan de slag te gaan.  Het is echter vreemd dat ze een verzoek tot onderzoek bij Defensie neerleggen en niet zelf de verantwoordelijkheid nemen. In de brief naar Defensie maakt de gemeente daarnaast de fout een MKBA een onderzoeksinstrument te noemen waarbij er niet wordt gekeken naar alternatieven. De gesuggereerde KEA waarbij naar alternatieven wordt gekeken is in feite een verkapte MKBA. Belangrijker dan de keuze voor naamstelling KEA of MKBA is welke alternatieven in het onderzoek straks worden meegenomen. Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel heeft de gemeente al eerder uiteengezet welke locatiealternatieven van belang zijn. Onze uiteenzetting sluit aan bij het advies dat de Commissie MER  op de nota reikwijdte en detailniveau t.a.v. het MER heeft uitgebracht. Het is dus van belang straks niet alleen te kijken naar het 'goedkoopste' alternatief, maar ook naar 'betere' alternatieven. Zo heeft defensie vooralsnog géén boodschap aan het feit dat onze regio al de meeste luchthavens heeft in het land en dat De Peel straks twee militaire en twee commerciële vliegvelden telt binnen een straal van 50 km.  We zullen dus als werkgroep alles kritisch blijven volgen. De brief van de gemeente Venray kunt u hieronder downloaden/inzienBrief naar gemeenteraadsleden betrokken gemeenten

Het is nu een jaar geleden dat we als werkgroep ‘Stop Vliegbasis de Peel’ onze eerste informatieavond organiseerden in Merselo. Op deze druk bezochte avond werd onder meer de meerwaarde van een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) toegelicht. Er zijn na deze avonden vanuit de werkgroep veel initiatieven geweest om een MKBA op de (politieke) agenda te krijgen en de meerwaarde te duiden. Ondanks alle goede wil vanuit verschillende kanten en partijen ligt er nog steeds geen besluit ligt voor het laten uitvoeren van een MKBA.

Ondanks dat de klachten over vliegbewegingen toenemen, zal ook deze maand in onze regio er weer veelvuldig worden geoefend met jachtvliegtuigen en grondtroepen. Met de klachten wordt n.a.v. de uitkomst van het laatst gehouden CVOM overleg en overleg met de gemeente Venray niets gedaan. Over de materie is vanuit Stop Vliegbasis de Peel een brief naar alle gemeenteraadsleden van alle betrokken gemeenten uitgegaan. Deze brief kunt u hieronder downloaden/inzien Een burgemeester zou zich wat beter moeten laten voorlichten

Het college van B & W ziet de MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) niet als het juiste middel om de bezwaren tegen de heropening van het vliegveld kracht bij te zetten. Het college denkt eerder aan het uitvoeren van een KEA (Kosten Effectiviteits Analyse). Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel heeft haar bedenkingen.

Bij een KEA wordt de militaire luchthaven zonder omhaal geopend. In de KEA wordt alleen onderzocht hoe dit de minste overlast geeft. Er is geen optie aanwezig om te onderzoeken of de uitbreiding van de oefencapaciteit elders kan worden gerealiseerd.

 De MKBA heeft die optie wel.  Bij de MKBA, zoals deze door werkgroep Stop Vliegbasis de Peel is voorgesteld, staat het doel van het defensiebeleid (uitbreiding oefencapaciteit) niet ter discussie. Het landsbelang en nationale veiligheid zal dus geen tegengewicht bieden of  doorslag geven. De Werkgroep heeft vooruitlopend op de afronding van de MER (Milieu Effect Rapportage) voorgesteld om een breed georiënteerde vergelijking te maken van mogelijke locaties voor de uitbreiding van de oefencapaciteit:

1.   De oefencapaciteit van defensie wordt op de Peel uitgebreid (voorkeur van Defensie)

2.   De oefencapaciteit van defensie wordt op een ander bestaand militair vliegveld van de luchtmacht uitgebreid

3.   De uitbreiding van de oefencapaciteit wordt op een voormalige vliegbasis van de luchtmacht of een locatie van een ander defensieonderdeel vervuld

4.   Er wordt naar het buitenland uitgeweken voor de uitbreiding van de oefencapaciteit van defensie

In een MKBA worden deze mogelijkheden wel onderzocht, in een KEA niet. Een KEA is volgens de werkgroep dan ook weggegooid geld en komt bovendien op geen enkele wijze tegemoet aan de afbreuk van het welzijn van mens, dier en milieu die een reactivering van de Peel met zich meebrengt.

Uitkopen van agrarische bedrijven lost het probleem vliegbasis de Peel niet op

Defensie ziet het uitkopen van agrarische bedrijven als een mogelijkheid om de stikstofuitstoot rondom vliegbasis de Peel te verminderen. Het uitkopen van agrarische bedrijven voor stikstof wordt ook wel extern salderen genoemd.  Daarbij mag volgens de letter van de wet 70 % van de ingekochte uitstoot gebruikt worden voor andere projecten. Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel heeft haar bedenkingen.

 Er is hier geen sprake van het eenvoudigweg overnemen van uitstoot, omdat de veehouderij stikstof produceert in de vorm van ammoniak terwijl de industrie en het weg- en vliegverkeer stikstofoxiden uitstoten. Ammoniak slaat dicht bij de bron van uitstoot neer en verzuurt daar de bodem, terwijl stikstofoxiden ver door de lucht worden getransporteerd en een schadelijk effect hebben op de menselijke gezondheid.

Het is daarmee dus nog maar de vraag of het extern salderen, de ene vorm van vervuiling vervangen door een andere, niet in strijd is met de Europese Regelgeving. 

Provincie Limburg slaat reactivering vliegbasis in omgevingsvisie over

Vanaf 7 september tot en met 18 oktober 2020 ligt de ontwerp Omgevingsvisie Limburg ter inzage. In de Omgevingsvisie Limburg wordt voor de periode 2021 tot 2030-2050 richting gegeven aan toekomstbestendige ontwikkelingen en de balans tussen het beschermen én benutten van de leefomgeving. In het concept wordt de voorgenomen reactivering van militaire Vliegbasis de Peel in het geheel niet genoemd.

 Een voorgenomen reactivering van Vliegbasis de Peel mag echter niet ontbreken in de definitieve Omgevingsvisie. Een vliegbasis waar gevlogen gaat worden met F-35’s is een niet te veronachtzamen aspect. Zeker niet als door de provincie als belangrijkste uitdaging is geformuleerd het realiseren van een aantrekkelijke, sociale, gezonde en veilige leefomgeving voor de Limburgers. Voor de Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel reden een zienswijze op te stellen en in te dienen.  Deze zienswijze kunt u hieronder inzien en/of downloaden.Gemeente Venray vergeet reactivering vliegbasis de Peel 

Vanaf 2 april tot en met 14 mei 2020 ligt de conceptnotitie omgeving Venray ter inzage. De gemeente Venray wil op basis daarvan een omgevingsvisie voor de gemeente Venray opstellen. De voorgenomen reactivering van militaire vliegbasis De Peel ontbreekt in de conceptnotitie. Een reactivering heeft volgens Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel echter een enorm groot effect op het milieu. 

In de conceptnotitie omgevingsvisie gemeente Venray worden kaders gesteld voor de nog op te stellen milieueffectrapportage. Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel maakt zich zorgen over hoe de gemeente Venray omgaat met het woon- en leefklimaat in Venray en met de staat van de kwetsbare natuurgebieden. Wat opvalt is dat buiten een enkele verwijzing op p. 15, de voorgenomen reactivering van militaire vliegbasis De Peel in zijn geheel ontbreekt in de notitie. Aangezien de vliegbasis grotendeels is gelegen op het grondgebied van de gemeente is dit des te opmerkelijker.

 De gemeente claimt pro-actief te zijn m.b.t. verweer tegen de reactivering. Maar het uitvoeren van een MKBA ter ondersteuning van een MER wordt door de gemeente niet onderschreven en ook in de notitie van de omgevingsvisie wordt aan de reactivering nauwelijks aandacht besteed.

Voor de Werkgroep reden een zienswijze op te stellen en in te dienen.  Deze zienswijze kunt u hieronder inzien en/of downloaden 
Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel vraagt Gemeenten, CVOM en Dorpsraden handen ineen te slaan

Werkgroep ‘Stop Vliegbasis de Peel’ heeft als hoofddoelstelling de bewoners binnen de invloedsfeer van vliegbasis de Peel objectief te informeren over de gevolgen van de voorgenomen reactivering van de basis. Hiervoor zijn inmiddels twee druk bezochte informatieavonden gehouden in Merselo en Deurne. Aan de bezoekers is op de avonden o.a. uitgelegd wat een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) beoogt.

Voor de werkgroep aanleiding de doelstelling wat breder te trekken dan alleen informatie verstrekken. Een MKBA is er voor iedereen en is het o.i. uit oogpunt van solidariteit wenselijk deze kosten niet alleen te laten dragen door een aantal bezorgde inwoners, maar deze ten laste te brengen van alle burgers via de gemeentelijke begroting. Daarom richt de werkgroep zich middels een brief tot de colleges van de gemeenten Venray, Deurne, Boxmeer en Gemert Bakel met het verzoek om een evenredig deel van de kosten hiervoor in uw begroting op te nemen. Het zou goed zijn als bij dit initiatief dorpsraden en leden van het CVOM leden de handen inslaan en het verzoek ondersteunen. De brief is daarom ook naar het Dorpsradenoverleg en het CVOM gestuurd. 
Reacties op geschreven artikelen 

Eigen artikel over Stopvliegbasis de Peel en de informatieavond 
Reactie op Artikel  Hallo Venray: 

De Nuance.pdf (303.36KB)
De Nuance.pdf (303.36KB)
Reactie op Artikel Algemeen Dagblad 'halveren veestapel':
Kort verslag informatieavonden Merselo en Milheeze:
Reactie op Artikel Geluidsisolatie woningen Merselo Hallo Venray :