Laatste Nieuws                   Laatste update 21 september 2020 

Hieronder wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws, reacties op artikelen en updates van de website.  Nieuw toegevoegd:

  • F35 kan niet tegen onweer piloten vliegen met een grote bocht om, artikel Leeuwarden Courant, zie tabblad publicaties 
  • Bespreking MKBA in diverse gemeenten, zie hieronder 

Bespreking MKBA in diverse gemeenten 

Na de raad- en commissievergaderingen in de diverse gemeenten is duidelijk geworden dat het initiatief voor een MKBA, een onderzoek om de maatschappelijke en economische effecten in beeld te brengen breed wordt gedragen. Afstemming tussen gemeenten is uiteraard wel nodig. 

De gemeenten Boxmeer en Gemert-Bakel geven aan in overleg te gaan met andere gemeenten om tot een nader onderzoek te komen. De gemeente Venray geeft aan dat meer informatie over wat een MKBA inhoudt noodzakelijk is om tot een goede afweging te komen. Daarvoor wil Venray voor raadsleden een informatiebijeenkomst onder leiding van een onafhankelijke deskundige organiseren. In de gemeente Deurne zijn de gestelde vragen nog niet beantwoord. Daar is gekozen voor de opzet van een memo aan de raad en niet voor een bespreking in een raad- of commissievergadering.

 Het is evenwel duidelijk dat het belang van een MKBA (nog) niet iedereen helder is. Wij constateren daarnaast dat in diverse gemeenten politiek belang een rol speelt. Op zich logisch, maar of dat het welzijn van de bewoners tegemoet komt is de vraag. Veel gemeenten, de gemeente Venray voorop, claimen proactief te zijn in het proces van de reactivering. Er wordt evenwel geen initiatief genomen of over een eventueel wel genomen initiatief naar buiten toe gecommuniceerd.

Het initiatief van de gemeenten Boxmeer en Gemert-Bakel juichen wij toe. Wij hopen/verwachten dat de gemeente Deurne en Venray zich zullen aansluiten.. Er bestaat hierbij wel het gevaar dat het gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden met de verschillende gemeenten verzandt in een (langdurig) bureaucratisch overleg waarbij betrokkenen/omwonenden niet of te laat worden geïnformeerd. Dat moet naar onze mening worden voorkomen. Een infoavond over wat een MKBA inhoudt, zoals voorgesteld door de gemeente Venray, zou ook voor raadsleden uit andere gemeenten interessant zijn. Een gezamenlijke bijeenkomst zou een mooie start tot verdere samenwerking zijn.

 In sommige gemeenten wordt het belang van een MKBA binnen het proces sterk uitvergroot. Er wordt zelfs gezinspeeld op een negatief effect wanneer uit een MKBA zou blijken dat de Peel de beste locatie is voor een uitbreiding van oefenmogelijkheden voor jachtvliegtuigen.  Die gedachtegang is begrijpelijk, maar nuance is hier wel op z'n plaats. Een MKBA is maar een onderdeel van het proces en alleen ondersteunend tijdens de uitvoering van een MER. Het zal daarmee niet alles beslissend zijn. Daarvoor zijn later in het proces de meningen van geluid- en gezondheidsdeskundigen en milieuaspecten van groot belang. Wanneer er geen MKBA plaatsvindt zal er evenwel niet gezocht worden naar alternatieve locaties. Dit onderdeel is namelijk niet in de MER opgenomen. Er wordt bij een MKBA ook niet alleen gekeken naar het goedkoopste, maar ook naar de effecten t.a.v. welzijn en welvaart. Zo zou een locatie aan zee (oorspronkelijk bestemde marinebasis) wat dat betreft een prima alternatief kunnen zijn.

Al met al zijn wij verheugd over het feit dat ons initiatief voor het opstellen van een MKBA, en de informatie van onze gehouden informatieavonden het een en ander in beweging heeft gebracht. 

Gemeente Venray vergeet reactivering vliegbasis de Peel 

Vanaf 2 april tot en met 14 mei 2020 ligt de conceptnotitie omgeving Venray ter inzage. De gemeente Venray wil op basis daarvan een omgevingsvisie voor de gemeente Venray opstellen. De voorgenomen reactivering van militaire vliegbasis De Peel ontbreekt in de conceptnotitie. Een reactivering heeft volgens Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel echter een enorm groot effect op het milieu. 

In de conceptnotitie omgevingsvisie gemeente Venray worden kaders gesteld voor de nog op te stellen milieueffectrapportage. Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel maakt zich zorgen over hoe de gemeente Venray omgaat met het woon- en leefklimaat in Venray en met de staat van de kwetsbare natuurgebieden. Wat opvalt is dat buiten een enkele verwijzing op p. 15, de voorgenomen reactivering van militaire vliegbasis De Peel in zijn geheel ontbreekt in de notitie. Aangezien de vliegbasis grotendeels is gelegen op het grondgebied van de gemeente is dit des te opmerkelijker.

 De gemeente claimt pro-actief te zijn m.b.t. verweer tegen de reactivering. Maar het uitvoeren van een MKBA ter ondersteuning van een MER wordt door de gemeente niet onderschreven en ook in de notitie van de omgevingsvisie wordt aan de reactivering nauwelijks aandacht besteed.

Voor de Werkgroep reden een zienswijze op te stellen en in te dienen.  Deze zienswijze kunt u hieronder inzien en/of downloaden 
Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel vraagt Gemeenten, CVOM en Dorpsraden handen ineen te slaan

Werkgroep ‘Stop Vliegbasis de Peel’ heeft als hoofddoelstelling de bewoners binnen de invloedsfeer van vliegbasis de Peel objectief te informeren over de gevolgen van de voorgenomen reactivering van de basis. Hiervoor zijn inmiddels twee druk bezochte informatieavonden gehouden in Merselo en Deurne. Aan de bezoekers is op de avonden o.a. uitgelegd wat een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) beoogt.

Voor de werkgroep aanleiding de doelstelling wat breder te trekken dan alleen informatie verstrekken. Een MKBA is er voor iedereen en is het o.i. uit oogpunt van solidariteit wenselijk deze kosten niet alleen te laten dragen door een aantal bezorgde inwoners, maar deze ten laste te brengen van alle burgers via de gemeentelijke begroting. Daarom richt de werkgroep zich middels een brief tot de colleges van de gemeenten Venray, Deurne, Boxmeer en Gemert Bakel met het verzoek om een evenredig deel van de kosten hiervoor in uw begroting op te nemen. Het zou goed zijn als bij dit initiatief dorpsraden en leden van het CVOM leden de handen inslaan en het verzoek ondersteunen. De brief is daarom ook naar het Dorpsradenoverleg en het CVOM gestuurd. 
Reacties op geschreven artikelen 

Eigen artikel over Stopvliegbasis de Peel en de informatieavond 
Reactie op Artikel  Hallo Venray: 

De Nuance.pdf (303.36KB)
De Nuance.pdf (303.36KB)
Reactie op Artikel Algemeen Dagblad 'halveren veestapel':
Kort verslag informatieavonden Merselo en Milheeze:
Reactie op Artikel Geluidsisolatie woningen Merselo Hallo Venray :