Stikstofonderzoek

Uit de eerste berekeningen volgt dat de stikstofdepositie op omliggende N2000 gebieden vanwege grond- en luchtgebonden gebruik bij reactivering afneemt ten opzichte van de referentiesituatie. De beoogde ontwikkelingen zijn daarmee op voorhand niet onmogelijk wat betreft stikstofdepositie. De volgende fase bestaat uit het verder detailleren en optimaliseren van de beoogde ontwikkelingen om hiermee de stikstof berekeningen verder te optimaliseren. Als daartoe wordt besloten zal daarna het op-stellen van een ontwerp-Luchthavenbesluit en een aanvraag Wet natuurbescherming aan de orde komen

Het voorliggende rapport over de stikstofberekening heeft nu geen status omdat de ruimtevraag voor de F 35 in het nationaal programma ruimte wordt ondergebracht. Door Defensie zal het rapport in het vervolgtraject als indicator worden gebruikt.
Extra onderzoek F-35
Door gemeenten Gemert-Bakel, Venray, Maashorst, Leeuwarden (en hun achterban) zijn de lokale GGD’en Fryslân, Limburg-Noord en Brabant gevraagd om te adviseren over de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van militaire luchthavens die de F35 (mogelijk in de toekomst) huisvesten. De GGD’en adviseren vanuit wetenschappelijke inzichten rondom vliegverkeer in breedste zin en constateerden tegelijkertijd dat er relatief weinig gezondheidsinzichten zijn specifiek voor F35’s. Daarom zijn in dit document de mogelijkheden tot aanvullend gezondheidsonderzoek geformuleerd. Het RIVM (Ric van Poll) heeft de GGD’en hierin bijgestaan met advies.
De GGD’en hebben deze notitie gestuurd aan hun voorgenoemde gemeenten (ambtelijke contacten); zij kunnen dit advies gebruiken bij het vervolgtraject en/of contact met bevoegd gezag.
Zienswijze natuurorganisaties over omgevingsvisie gemeente Venray 

In de omgevingsvisie van de gemeente Venray worden kaders gesteld voor de nog op te stellen milieueffectrapportage en de daaropvolgende omgevingsvisie voor de gemeente Venray. Ook de ons bekende natuurorganisaties  valt op dat de voorgenomen  reactivering van Vliegbasis De Peel in de NRD vrijwel geheel ontbreekt. De mogelijke reactivering van de vliegbasis heeft ook volgens deze organisaties een enorme impact  op het woon- en leefklimaat in de gemeente Venray, niet alleen met betrekking tot geluidsoverlast en zou daarom uitgebreid aan bod moeten komen in de Omgevingsvisie. Hieronder kunt u de zienswijze inzien die een overzicht geeft van de negatieve effecten van reactivering van vliegbasis De Peel met betrekking tot geluid,  luchtkwaliteit, natuur, landschap en lozingen van kerosine. 


Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel vraagt Gemeenten, CVOM en Dorpsraden handen ineen te slaan

Werkgroep ‘Stop Vliegbasis de Peel’ heeft als hoofddoelstelling de bewoners binnen de invloedsfeer van vliegbasis de Peel objectief te informeren over de gevolgen van de voorgenomen reactivering van de basis. Hiervoor zijn inmiddels twee druk bezochte informatieavonden gehouden in Merselo en Deurne. Aan de bezoekers is op de avonden o.a. uitgelegd wat een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) beoogt.

Voor de werkgroep aanleiding de doelstelling wat breder te trekken dan alleen informatie verstrekken. Een MKBA is er voor iedereen en is het o.i. uit oogpunt van solidariteit wenselijk deze kosten niet alleen te laten dragen door een aantal bezorgde inwoners, maar deze ten laste te brengen van alle burgers via de gemeentelijke begroting. Daarom richt de werkgroep zich middels een brief tot de colleges van de gemeenten Venray, Deurne, Boxmeer en Gemert Bakel met het verzoek om een evenredig deel van de kosten hiervoor in uw begroting op te nemen. Het zou goed zijn als bij dit initiatief dorpsraden en leden van het CVOM leden de handen inslaan en het verzoek ondersteunen. De brief is daarom ook naar het Dorpsradenoverleg en het CVOM gestuurd. Melden van klachten over geluidsoverlast vliegtuig of helikopter

Klik voor informatie op de donkergroene knop onder de foto.

klachten vliegtuigen
klachten vliegtuigenAdvies Commissie Remkes over de luchtvaartsectorPresentaties infoavond 'voor een door bewonersGeluidscontour KE 40 zone Gemert-Bakel 04-11-2019

Besproken op de Informatieavond van 4 november 2019 voor bewoners binnen de Ke40 contour over het aanbrengen van geluidsisolatie. Toelichting gemeente Gemert bij luchtfoto:

  • De buitenste gele stippellijn is de Ke40 geluidscontour. 
  • Rond sommige kavels staan ook streepjes. Dat betekent dat er een wijziging van het bestemmingsplan is geweest. Er ligt daar volgens de gemeente geen relatie met de geluidscontourCOVM Commissie vliegbasis de Peel

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) is een adviescommissie van de minister van Defensie. De commissie is ingesteld op grond van de Wet luchtvaart en heeft twee belangrijke taken: overleg en voorlichting over milieu (doorgaans geluid) rondom de militaire luchthavens. De vergaderingen van de COVM zijn altijd openbaar en vinden doorgaans 2 keer per jaar plaats. Klik voor informatie op de donkergroene knop onder de foto.

klu-vliegbasis-volkel
klu-vliegbasis-volkel


Tijdlijn luchthavenbesluit vliegbasis de Peel

Om vliegbasis De Peel weer in gebruik te kunnen nemen, is een zogeheten luchthavenbesluit nodig. Publicatie van dit besluit staat gepland voor 2021. Een overzicht van de belangrijkste momenten in de aanloop naar de publicatie van het besluit.Eerste hulp bij luchthavenbesluit

Een lijst met veel gebruikte termen met een verklaring/uitleg van de gebruikte termen bij een luchthavenbesluit